Gröna kommuner på väg 2017

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem verktyg och uppmuntran i detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom detta projekt vill Gröna Bilister bidra med bådadera.
Alla webbsidor och publikationer inom ramen för detta projekt nås via menyn till vänster. De senaste nyheterna visas också i listan till höger.

Handbok i praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen
Gröna Bilister kommer att resa land och rike runt och samla konkreta exempel och erfarenheter från kommuner som tagit Trafikverkets fyrstegsprincip på allvar och försökt planera transportsystemet så att nya vägar inte behövs. Vi vill lyfta fram positiva exempel som inspiration, men också negativa exempel som varningsflaggor, för att undvika att flera kommuner faller ned i samma grop.
Huvudansvarig för handboken är Gröna Bilisters medarbetare Fredrik Holm, som är en mycket rutinerad miljöskribent. Redan i slutet av 80-talet skrev han tillsammans med Bo Thunberg bästsäljaren Handla Miljövänligt, som blev startskottet för arbetet med miljöanpassade varor och miljömärkning. Han kommer att samarbeta med organisationer och personer med erfarenhet av trafikplanering enligt fyrstegsprincipen. Hör gärna av dig till Fredrik om du har tips och förslag, eller på annat sätt vill engagera dig eller din organisation i projektet.
Handboken om fyrstegsprincipen kan ses som uppföljare till boken Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö, som Fredrik Holm skrev som ett led i Gröna Bilisters föregående projekt Gröna kommuner på väg 2015.
Från arbetet med den förra boken tar vi med oss iakttagelsen att fyrstegsprincipens två första steg ofta betonas av kommunala chefer och i policydokument, medan de åtgärder som verkligen genomförs oftare bär prägel av de två sista stegen. I den kommande boken vill vi därför analysera hur denna skillnad mellan policy och åtgärd uppstår - och hur den kan undvikas.
Fredrik Holm
I den förra boken höll vi oss inom Sveriges gränser, men i den nya boken vill vi även rikta blicken utåt och hämta inspiration från andra delar av världen när det gäller stadsplanering i fyrstegsprincipens anda. Sådan inspiration fick vi våren 2017 när Vancouvers trafikplaneringschef Dale Bracewell talade på Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet och Beteende. Läs gärna Fredrik Holms exklusiva förhandsintervju med honom och se en video av hans föredrag.Kommunala 2030-indikatorer
Gröna Bilister har tillsammans med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna tagit fram statistiska indikatorer som följer omställningen till fossilfria transporter i alla svenska kommuner. På sajten 2030.miljobarometern.se/kommun visas både grad av måluppfyllelse och nyckeltal med vars hjälp man kan analysera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar. De kommunala indikatorerna speglar i möjligaste mån motsvarande nationella indikatorer, så att man kan jämföra utvecklingen i sin egen kommun med riket som helhet såväl som med andra kommuner.

I detta projekt kommer Gröna Bilister att vidmakthålla och utveckla de kommunala indikatorerna i samarbete med Klimatkommunerna och andra lokala och regionala aktörer. Ett fokus kommer att bli att utveckla nya indikatorer som speglar transportplanering och beteendeförändringar. Gröna Bilister tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar från kommuner och från alla andra som är engagerade i dessa frågor. (Se kontaktuppgifter längst ned på denna sida.)Analyser av utvecklingen
Från och med år 2017 kommer Gröna Bilister att varje år publicera en rapport som analyserar trenderna i det kommunala arbetet med hållbar mobilitet utifrån 2030-indikatorerna. Dessa rapporter kommer att vara uppbyggda på liknande sätt som rapporten Gröna kommuner på väg 2015.

Gröna Bilister kommer också att varje år framöver att använda de kommunala 2030-indikatorerna för att analysera de senaste trenderna i omställningsarbetet under den årliga konferensen Mobilitet och Beteende. Här ses projektledaren Per Östborn hålla föredrag på konferensen i Uddevalla 21 mars 2017.
 
Utmärkelser och spridning av goda exempel
Varje månad under projektets gång kommer vi att uppmärksamma kommuner som sticker ut i positiv bemärkelse i en viss indikator. Varje år kommer vi också att utse Årets gröna kommun på väg och Årets gröna småkommun på väg. Vi utgår från de kommunala 2030-indikatorerna, men förbehåller oss rätten att göra subjektiva bedömningar.


Gröna Bilisters tidigare ordförande Jakob Lagercrantz delar ut diplom till vinnarkommunerna i Kommunranking 2012

Kontaktperson:
Per Östborn
per.ostborn@gronabilister.se
073 - 819 61 54

Projektet Gröna kommuner på väg 2017 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.
Relaterat material
23/5: Kronoberg visar vägen mot energieffektiva transporter
För att de förnybara och hållbara drivmedlen ska räcka till när vi ställer om till fossilfrihet måste transporterna bli mer ener......

11/4: Tar vi bussen om bussen inte tar sig till till oss?
Om inte berget kommer till Muhammed får Muhammed komma till berget, lyder ordspråket. Gäller det även kollektivtrafiken? Gröna B......

22/1: Störst andel fossiloberoende nya bilar i små kommuner
Andelen fossiloberoende bilar i svensk nybilsförsäljning ökar och nådde 9 % år 2018. På kommunal nivå låg Hammarö i topp med 35 %......

19/12: Resvaneundersökningar från 160 kommuner visar var bilberoendet kan brytas
Bilismen måste minska om vi ska nå klimatmålet. Vi åker minst bil i storstäderna och mest i glesbygden. Så måste det få vara. Me......

28/11: Fler åker kollektivt. Börjar bussarna och tågen bli fullsatta?
En allt större andel av våra resor görs med kollektivtrafik. Sträckan vi färdas kollektivt ökar också långsamt. Gröna Bilisters ......

17/10: Hur mycket drivmedel används i olika delar av landet och hur mycket är förnybart?
Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken har vuxit snabbt, från 6 procent år 2010 till 21 procent år 2017. Gröna Bilisters ......

21/9: Stora skillnader i lokala resemönster
Just nu pågår Europeiska Trafikantveckan. Femtiotvå svenska kommuner deltar och ordnar aktiviteter på temat hållbara transpo......