16/12: Remissvar från Gröna Bilister: Gröna parkeringsköp och mobilitetsfond

Gröna Bilister har svarat på en remiss från Stockholms stad av en motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond. Gröna Bilister stöder grundtankarna i förslaget, men reser några frågetecken.


                         


1 Övergripande tankar

Frågor om parkering är ständigt omdebatterade i Sverige, både på nationell och lokal nivå. På nationell nivå handlar mycket av diskussionen i dagsläget om skiftet från parkering till mobilitet, särskilt gällande kravet på parkering vid nybyggnation som anses hämma bostadsbyggandet.

Detta skifte är tydligt i flera fall, bl.a. genom rapporter och debattartiklar från betydande aktörer inom forsknings- samt fastighetsbranschen, som menar att sättet vi planerar på gällande parkering måste förändras (se exempelvis Fastighetsägarnas, Hyresgästföreningens och Naturskyddsföreningens rapport Framtiden för parkering och nya bostäder - Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljökonsekvenser från 2020), men också genom de mobilitets- och parkeringsnormer (till skillnad från tidigare enbart parkeringsnormer) som flera kommuner just nu har antagit eller arbetar fram. Exempel på kommuner som antagit eller arbetar fram sådana normer är Malmö, Sundbyberg, Göteborg och Gävle. 

Utifrån detta pågående skifte bör parkeringsfrågan vid ny- eller ombyggnation – som idag handlar mycket om kravet på antalet parkeringsplatser för bil och cykel – istället handla om att skapa olika möjligheter till att transportera både människor och varor till och frånbostäder och verksamheter. Möjligheten till gröna parkeringsköp och inrättandet av en mobilitetsfond, som behandlas i denna motion, ses därför som positiva åtgärder som kan påverka planeringen att bli mer långsiktig, övergripande och hållbar.

Gröna eller flexibla parkeringstal ger fastighetsägaremöjligheten att reducera antalet parkeringsplatser för bil, och är idag ett väletablerat verktyg i många större och medelstora svenska kommuner. De grönaparkeringsköpen är en utveckling av detta system, som möjliggör förfastighetsägare att helt eller delvis slippa tillskapa parkering för bil i utbyte mot att en del av kostnaden för parkering istället läggs på mobilitetsåtgärder.

Ofta förvaltas pengarna i en mobilitetsfond förvaltad av kommunen. Denna mobilitetsfond kan finansiera åtgärder som främjar en merhållbar mobilitet, och således skapa ett system för hållbar mobilitet som är fastighetsövergripande. Flera fastigheter kan då tillsammans ta del av ett större system av mobilitetsåtgärder som kommunen eller kommunalt bolag samordnar och tillhandahåller, vilket är en önskad utveckling för möjligheterna till en ökad hållbar mobilitet. 

I motionen föreslås att Stockholms stad bör utreda möjligheten att själva vidta åtgärder för att reducera fastighetsägaresparkeringsnorm, exempelvis med elbilpooler och cykelboxar i Stockholm Parkerings befintliga garage eller parkeringshus. Detta är någonting som skulle kunna ge en positiv effekt på användandet av mer hållbara mobilitetstjänster.

Gröna Bilister ställer sig dock undrande till om det är rimligt att det kommunala parkeringsbolaget själva erbjuder tjänster som kan leda till ett lägre parkeringstal för fastighetsägare utan att fastighetsägare är med och finansierar åtgärderna. De åtgärder som fastighetsägaren ska tillskapa eller genomföra för att erhålla ett reducerat parkeringstal borde finansieras helt eller delvis av fastighetsägaren själv, för att skapa ett rättvist system som är oberoende av om Stockholm Parkering tillhandahåller åtgärder i närområdet eller inte. 

2 Detaljerade synpunkter

Motionens förslag

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på en modell för gröna parkeringsköp tillsammans med Stockholm Parkering, trafikkontoret och miljökontoret. 

Gröna Bilisters kommentar

I motionen föreslås att Stockholms stad bör erbjuda möjligheten att genomföra gröna parkeringsköp där parkeringsnormen för bil reduceras i utbyte mot fastighetsägaren inrättar en bilpool och gör cykelfrämjande åtgärder. Detta framhålls som en ytterligare åtgärd utöver dagens möjlighet till gröna parkeringstal (att parkeringstalet reduceras om fastighetsägaren genomför vissa mobilitetsåtgärder) och parkeringsköp (att fastighetsägaren köper sig fri från skyldigheten att ordna parkering inom den egna fastigheten enligt PBL). 

Motionen framhåller att gröna parkeringsköp finns i bland annat Malmö (där åtgärden kallas för mobilitetsköp) och Umeå. Ett liknandeupplägg för mobilitetsköp finns även i bland annat Jönköping. I samtliga dessa kommuner har fastighetsägare möjlighet att slippa ordna en del eller samtligakravställda bilparkeringsplatser genom att istället avsätta kostnaden förparkeringsplatserna i en samlad mobilitetsfond, som finansierar olika typer av mobilitetsåtgärder.

Mobilitetsfonden förvaltas i detta fall av kommunen eller ett kommunalt bolag. Det gröna parkeringsköpet innebär alltså att ordnandet av parkering för bil ersätts av en summa pengar (exempelvis samma summa som kostnaden för ett parkeringsköp) som ska bidra till att skapa åtgärder för ett ökat hållbart resande. Detta kan exempelvis gälla infrastrukturåtgärder för gång och cykel eller mobilitetstjänster direkt kopplade till en fastighet, såsom tillgång till cykelpool eller elbilspool. 

Gröna Bilister är mycket positiva till införandet av grönaparkeringsköp. Vid ett införande behöver Stockholms stad vidareutveckla vad det gröna parkeringsköpet verkligen skulle innebära i den egna kommunen, för att tydliggöra möjligheterna med verktyget och funktionen som det grönaparkeringsköpet ska uppfylla. 

Motionens förslag

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på inrättandet av en mobilitetsfond. 

Gröna Bilisters kommentar

En mobilitetsfond beskrivs i motionen som en fond där pengar från de gröna parkeringsköpen förvaltas, vilken ska finansieramobilitetsåtgärder såsom infrastrukturåtgärder för gång och cykel eller mobilitetstjänster direkt kopplade till en fastighet, såsom tillgång till cykelpool eller elbilspool. Mobilitetsfonden är direkt kopplad till det grönaparkeringsköpet. Gröna Bilister anser därför att införandet av en mobilitetsfond är en förutsättning för att arbetet med gröna parkeringsköp ska kunna fungera. 

Motionens förslag

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på inrättandet av en resurs som arbetar med mobilitetsfrågor gentemot fastighetsägare och parkeringsaktörer kopplat till de grönaparkeringstalen, gröna parkeringsköpen och mobilitetsfonden. 

Gröna Bilisters kommentar

I motionen exemplifieras arbetet med gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond. I Umeå kommun förvaltas pengarna i mobilitetsfonden av en kommunal Mobility Management-resurs som arbetar med mobilitetsfrågor, har en dialog medfastighetsägarna och hjälper till med att exempelvis få till bilpooler som inte är fastighetsspecifika. Även i Malmö planeras pengarna i fonden användas delvistill att inrätta en resurs som ska arbeta med uppföljning av åtaganden, samt föra dialog med fastighetsägare och parkeringsaktörer. 

Att som kommun arbeta med parkerings- och mobilitetsfrågormot fastighetsägare och parkeringsaktörer kräver mycket tid, kunskap och engagemang för att kunna få till långsiktiga lösningar. Gröna Bilisters åsikt är därför att Stockholms stad bör inrätta minst en resurs som kan arbeta enbart med att utveckla och följa upp de gröna parkeringstalen, arbeta med de gröna parkeringsköpen och även förvalta mobilitetsfonden. 

Motionens förslag

Att kommunfullmäktige beslutar om en ny indikator med hur många bilparkeringsplatser som flyttats från gatumiljö till garage.

Gröna Bilisters kommentar

Uppföljning är en viktig del av arbetet med alla sorters parkeringsfrågor. Uppföljningsarbetet behöver i dagsläget utvecklas i många svenska kommuner för att skapa förståelse för konsekvenserna av de beslut som fattas gällandeplanering av parkering. Ur Gröna Bilisters perspektiv är det således positivt att kunna visa på yteffektiviteten i att samla parkering i anläggningar ovan eller under jord istället för att anlägga markparkeringsplatser.


För Gröna Bilister

Fanny Berglind

Marie Pellas, ordförande


Ladda ned Gröna Bilisters remissvar som PDF
Relaterat material
Remissvar
Under de senaste åren har Gröna Bilister lämnat synpunkter på följande utredningar och rapporter:...

Rapporter
Här kan du ladda ned alla rapporter som Gröna Bilister publicerat, samt några andra rapporter som är relevanta för Gröna Bilisters......

Remissvar: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
Gröna Bilister har svarat på Miljödepartementets remiss av promemorian "Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år". Vi avst......

9/1: Fossiloberoende och energieffektivitet måste vara baskrav vid offentlig upphandling av bilar
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar. Enligt förslaget ska laddbar......