Remissvar

Under de senaste åren har Gröna Bilister lämnat synpunkter på följande utredningar och rapporter:

Datum Ämne
210216 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
210129 Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037
210125 Justerad beräkning av bilförmån
201216 Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond (Stockholms stad)
201123 Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
200525 förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel
200525 Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen
200107 Förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar
191101 Gröna Bilisters remissvar SOU 2019:36 Skattelättnad för arbetsresor. 
180629 Allmänna råd för komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen STEMFS 2017:3
180223 Utkast till förordning om ändring i förord-ningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
180129 EU-kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon KOM(2017) 676 Remissvar Gröna Bilister M2017 02992 KI.pdf
171127 Ändringar i Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
171011 Remissvar från Gröna Bilister gällande Energimyndighetens promemoria "Miljöinformation om drivmedel"
170419 Remissvar från Gröna Bilister gällande promemorian Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon 20 Gröna Bilister Remissvar Fi2017 01469 S2.pdf
170315 Remissvar från Gröna Bilister: Miljözoner för lätta fordon (Dnr. N2016/07396/MRT). N2016-07396-MRT Gröna Bilister.pdf
170201 Promemoria - Minskad klimatpåverkan av drivmedel
160815 Remissvar från Gröna Bilister gällande betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Gröna Bilister Remissvar gällande Ett bonus-malus system för lätta fordon SOU 2016-33.pdf
160427 Promemorian avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter
160211 Införlivande av ”besiktningspaketet”
140807
Promemorian Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

140519 Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) N2014-7434-E Gröna Bilister.pdf
131213 Strategi för miljöbilar och drivmedel – för ett fossilfritt Stockholm 131213 Gröna Bilister Remissvar Miljöfordon Sthlm.pdf
131115 Framställan av förändrad trängselskatt i Stockholm Gröna Bilister Remissvar Trängselskatt_131115.pdf
130930 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 Diarienummer (N2013/2942/TE) GB_Remissvar nationell transportplan_ 130930.pdf
130424 Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel
130228 EU-förslag om infrastruktur för alternativa bränslen
130220 EU-kommissionens förslag om biodrivmedel och indirekta markanvändningseffekter
121130 Miljöprogram för Göteborgs stad   
121031 Trafikplan Upplands Väsby  
121028  Nya CO2-krav för personbilar och lätta lastbilar  
120920 NTF:s verksamhetsinriktning 2014-2015  
120910 Kontrollbesiktningsfrågor  
120509  Miljöbilsdefinition, kvotpliktsystem för biodrivmedel, fordonsbeskattning etc  
120418  Supermiljöbilspremien.pdf  
120320  Kapacitetsutredningen  
110819  EU kommissionen: beskattning av energiprodukter  
110524  Supermiljöbilspremien  
110510  Förslag om nedsatt förmånsvärde  
110309  Remissvar marknadsvillkor biogasproduktion  
101130  Remissvar NTF  
100714  P-platser elbilar  
100528  Brist på krav på fossila bränslen   Hela prop.
100528  Trängselskatt Essingeleden  
100426  Kommunala miljözoner  
100401  Koldioxidkrav lätta nyttofordon
100401  Handlingsplan förnybara energikällor
100319 Trängselavgifter Göteborg  [29 kB]
100215  Program för Översiktplan Gävle kommun  [82 kB]
100125 Upplands Väsbys trafikstrategi  [55 kB]
091209 Producentansvar för bilar och bilskrotningsförordningen  [22 kB]
091119

Miljöstyrningsrådet - Upphandling fordon:
     - Säkerhetskrav
     - Lätta fordon
     - Tunga fordon


  [12 kB]
  [28 kB]
  [13 kB]
091128 Förslag till ändring av de svenska reglerna för motorbränslen och motorfordons avgasrening  [34 kB]
091119 Miljömålen i nya perspektiv   [22 kB]
091024 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (N2009/6374/IR)   [55 kB]
091014 Kvotpliktsystem för biodrivmedel    [41 kB]
090914 Stockholms län infrastrukturplan    [82 kB]
090902 Synpunkter utbildning Sparsam körning     [17 kB]
090814 Skattebefrielse personbilar    [49 kB]
090814 Effektivare skatter klimat energi    [30 kB]
090515 Återvinning bensinångor    [19 kB]
090505 Svanenmärkning av Fordonsdäck    [49 KB]
090315 Vägverkets lägesrapport om vinterdäck    [25 kB]
090216 Klimat- och energistrategi för Uppsala län    [24 kB]
090124 Energieffektiviseringsutredningarna SOU 2008:25 och SOU 2008:110    [61 kB]
090122 EU:s direktiv om märkning av däck    [27 kB]
090122 EU:s direktiv om energimärkning    [22 kB]
081029 Myndigheters fordonsinköp    [21 kB]
081017 Ny transportpolitisk målstruktur    [19 kB]
080815 Trängselskattelagen    [19 kB]
080801 Utvärdring Sveriges miljömål    [151 kB]
080619 Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24)   [27 kB]
080527 Nya hastighetsgränser i Norrbotten o Västerbotten   [27 kB]
080317 Ändrat förslag till europaparlamen-tets och rådets direktiv om främjande av användningen av förnybar energi   [18 kB]
080310 Ändrat  förslag till europaparlamen-tets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon   [24 kB]
080303 EU-kommissionens förslag till för-ordning om koldioxidkrav för lätta bilar   [34 kB]
080220 Svanens kriterier fordonsbränslen   [17 kB]  
080216 EU:s grönbok stadstrafik   [18 kB]
071015 Bioenergi från jordbruket - SOU   [15 kB]
071005 Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010-2019   [23 kB]
070927 Diverse punktskattefrågor i budgetpropositionen för 2008   [22 kB]
070926 Den svenska klimatstrategins utveckling   [27 kB]
070830 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt   [28 kB]
070523 Efterhandskonvertering av personbilar för etanoldrift   [43 kB]  
070517 Höör kommuns miljöplan   [35 kB]  
070321 Regeringens promemoria om trängselavgifter   [26 kB]
060929 EKU Hållbar upphandling fordon   [50 kB]
060903

Nytt system för insamling och omhändertagande av uttjänta bilar

  [67 kB]
060506 Åtgärdsprogram för att sänka halterna av hälsoskadliga partiklar och andra föroreningar i Norrköpings kommun [73 kB]
060506 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala innerstad [78 kB]
060301 Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborg [58 kB]
060207 En mer miljöanpassad offentlig upphandling [62 kB]
051210 Nya hastighetsbegränsningar [55 kB]
051201 Lagstiftning efterhandskonvertering [61 kB]
051104 Göteborgs miljöprogram för trafik [63 kB]
051002 Låginblandning av FAME i diesel för fordonsdrift [46 kB]
051002 Miljöklassning av alternativa drivmedel [50 kB]
050929 Vägverkets förslag till definition av miljöbil [50 kB]
050701 Delbetänkande ”Nya upphandlingsregler” SOU 2005:22 [23 kB]
050520 Vägverkets förslag till miljöklassning av nya lätta dieselbilar med partikelfilter [34 kB]
050504 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara fordonsbränslen [49 kB]
050429 Synpunkter Vägverkets förslag till definition av miljöbil [50 kB]
050407 EKU:s revidering av krav på däck [87 kB]
050331 Trafikplan Uppsala [68 kB]
050126 Malmö trafikmiljöprogram [83 kB]
041113 Yttr. t. Näringsdep. om Vägverkets förslag t. definition miljöbil (ej remiss) [24 kB]
041029 Förslag till regionala miljömål för Stockholms län 2004. Länsstyrelsen i Stockholms län. [25 kB]
041015 Vägverkets "Klimatstrategi för vägtransportsektorn" [54 kB]
040816 Skatt på väg [47 kB]
040618 Förslag till åtgärder för att klara miljökvalitetsnomen avseende partiklar i Stockholms län [155 kB]
040614 Arbetet med riksdagens miljömål [67 kB]
040526 Förnybara fordonsbränslen SOU 2004:4 [102 kB]
031120 Synpunkter inför utredningen om introduktion av förnybara fordonsbränsle [69 kB]
031009 Delbetänkande från Stockholms-beredningen "Trängselavgifter" (SOU 2003:61) [36 kB]
030916

SIKA rapport 2003/2: Etappmål för en god miljö"

[66 kB]
Relaterat material
Remissvar: Gröna parkeringsköp
Gröna Bilister har svarat på en remiss från Stockholms stad av en motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond.......

Remissvar: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
Gröna Bilister har svarat på Miljödepartementets remiss av promemorian "Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år". Vi avst......

Rapporter
Här kan du ladda ned alla rapporter som Gröna Bilister publicerat, samt några andra rapporter som är relevanta för Gröna Bilisters......

9/1: Fossiloberoende och energieffektivitet måste vara baskrav vid offentlig upphandling av bilar
Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om miljö- och säkerhetskrav för myndigheters bilar. Enligt förslaget ska laddbar......