Lokala parkeringsförmåner

Nuläge, november 2011

Borås
Miljöbilar enligt den nationella miljöbilsdefinitionen parkerar max 2 timmar utan avgift. Bilar som kan köras med gas eller E85 ska tanka minst 50% miljöbränsle per år. En kostnad på 50 kr för tre år tas ut för tillståndet. Systemet infördes 2007. Boendeparkering med miljöbil har en reducerad kostnad med två tredjedelar.

Falun
Miljöbilar parkerar gratis med P-skiva. Förmånen är begränsad till bilar som drivs med el, gas eller etanol. För hybrider och laddhybrider måste minst 25% av energin levereras av elmotorn, medan gas- och etanolbilar måste tankas till minst hälften med avsett miljöbränsle, räknat per år. För samtliga fordon gäller en övre gräns på 190 gram fossilt koldioxid/km. Avgiften är 100 kr för tre år.

Gävle
Bilar som laddas via elnätet eller kan tankas med icke-fossilt bränsle parkerar gratis 2 timmar. Etanol- och gasbilar måste tankas med minst 70% miljöbränsle räknat per år. En kostnad på 150 kr/år tas ut som avgift. Miljöfordonsparkeringen är ett tidsbegränsat försök som enligt nuvarande beslut upphör 2014-12-30.

Göteborg
Bilar som uppfyller nationella miljöbilsdefinitionen parkerar gratis, med tilläggskraven att bilar som kan framföras på förnybara drivmedel till minst 70% ska tankas med detta och att bilarnas vinterdäck ska vara dubbfria. Fram till 30 juni 2012 utfärdas treåriga tillstånd, därefter utfärdas tillstånd som gäller till 30 juni 2015 då förmånen enligt nuvarande regler upphör. Tillståndet kostar 65 kronor och ger rätt till två timmars parkering på stadens gatumark, på några p-platser som förvaltas av Parkeringsbolaget samt till boendeparkering. Systemet infördes 1997, idag har cirka 25 000 fordon sådant tillstånd.

Halmstad
Miljöbilar enligt den nationella definitionen parkerar gratis 2-4 timmar, beroende på plats. Tillståndet kostar 250 kronor och gäller i tre år. Något krav på att tanka miljöbränsle finns inte. Fri parkering för miljöbilar i Halmstad har funnits sedan 2007.

Helsingborg
Miljöbilar enligt den nationella definitionen parkerar gratis 4 timmar. Etanol- och gasbilar måste köra minst halva körsträckan med det alternativa bränslet. I praktiken innebär det att etanolbilar måste tanka minst 60 procent av volymen drivmedel som E85 (eftersom en liter E85 innehåller mindre energi än bensin), medan gasbilar måste tankas till 45 procent med naturgas respektive 47 procent med ren biogas, mätt som kubikmeter, jämfört med mängden bensin mätt i liter. Kvitto ska kunna uppvisas. Miljöbilar måste ha ha dubbfria vinterdäck.

Tillståndet kostar 300 kronor och gäller i nuläget fram till december 2012.

Jönköping
Miljöbilar enligt den statliga definitionen parkerar gratis en timma i taget. Alternativbränslebilar ska på årsbasis tankas med minst 50% med alternativt bränsle. En administrativ avgift om 250 kr tas ut för ett tillstånd som gäller tre år.

Kalmar
Miljöbilsklassade gas-, el- och hybridfordon som maximalt släpper ut 120 g CO2/km kan ansöka om p-tillstånd för perioden 1 januari 2012 till 31 december 2013. Tidigare tillstånd, med mer generösa regler, upphör att gälla 31 december 2011. Ägaren förbinder sig att minst köra 70% av sträckan på miljöbränsle. Tillståndet kostar 150 kronor.

Karlstad
Miljöbilar enligt nationella miljöbilsdefinitionen parkerar gratis under två år. Etanolbilar ska tankas med minst 80% E85, gasbilar med minst 65% fordonsgas. Fordonet ska även ha odubbade vinterdäck. Tillståndet är gratis. Det finns även två stycken laddstolpar för elbilar där det är gratis att parkera när man laddar.

Karlskrona
Miljöbilar enligt den nationella definitionen parkerar gratis i Karlskrona. Tillstånd krävs.

Karlshamn
Miljöbilar parkerar gratis, men inga nya tillstånd utfärdas sedan våren 2011.

Kungsbacka
Miljöbilsägare kan ansöka om fri parkering i tre år utan särskild avgift. Max p-tid är två timmar. För hybrider och laddhybrider ska minst 25% av energin komma från elmotorn, för etanol och gas ska minst halva körsträckan tankas med miljöbränsle. Dieselbilar får dra max 3,4 liter/mil och bensinbilar max 5,2 liter/mil.

Lidköping
Man ansöka om parkeringstillstånd för miljöfordon och parkera på avgiftsbelagda platser utan att betala. Tillståndet gäller i två år, ger avgiftsbefrielse men övriga parkeringsvillkor ska följas. Om fordonet byter ägare under tidsperioden ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen. För att kunna ansöka om parkeringstillståndet ska du vara bosatt i Lidköpings kommun. Om du har ett parkeringstillstånd från en annan kommun så är du välkommen att använda det enligt de parkeringsregler som gäller i Lidköping.

Parkeringstillstånd kan sökas för:

  • Biogasbilar.
  • Supermiljöbilar, d.v.s. fordon som uppfyller EU:s senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gr koldioxid per kilometer.

Linköping
El-, gas- och etanolbilar parkerar gratis på kommunens parkeringsplatser, medan gasbilar efter tillstånd parkerar gratis på Dukatens parkeringar. Parkeringskortet kostar för 312 kronor.

Norrköping
Miljöbilar parkerar gratis, men från 1 juli 2011 kan miljöbilstillstånd inte längre utfärdas eller förnyas. Redan utfärdade tillstånd gäller till det år och datum som står på dekalen.

Nyköping
Gasbilar parkerar gratis. Vid två platser kan elbilar parkera och ladda gratis.

Nässjö
Miljöbilar enligt den nationella definitionen kan erhålla ett parkeringstillstånd som ger fri parkering med p-skiva. Tillståndet gäller under tre år.

Skellefteå
Enligt Biofuel Region parkerar miljöbilar gratis i kommunen, men kommunen själva anger att förmånen är borttagen sedan 2010.

Skövde
Biogasdrivna fordon parkerar gratis efter tillstånd, som utfärdas gratis.

Stockholm
Supermiljöbilar parkerar utomhus gratis under max 5 timmar. Med supermiljöbil avses en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Tillståndet gäller till och med 31 dec 2013.

Strömstad
Tidigare miljöbilsparkering upphävde 2010. 2012 återinförs miljöbilsparkering, men enbart för el- och laddhybrider.

Sundsvall
Miljöbilar parkerar gratis 2-24 timmar, beroende på plats. Parkeringstillståndet ger enligt kommunen dessutom fri parkering i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik, men Skellefteå kommun vill inte kännas vid att man kan nyttja tillståndet där. Tillståndet kostar 430 kronor och gäller i två år.

Södertälje
Under perioden 1 januari 2011 till 31 dececember 2012 parkerar miljöbilar gratis. Som miljöbil räknas de bilar som drivs på el, gas eller etanol. Tillståndet kostar 400 kronor.

Trollhättan
Ägare av el-, gas- eller etanolbil kan ansöka om avgiftsfri parkering. Ägaren ska vid stickprov kunna tala om vilket bränsle fordonet har framförts med. Tillståndet kostar 150 kronor och gäller i två år.

Uddevalla
Miljöbilar parkerar gratis 2-24 timmar, beroende på plats. Hybrider och laddhybrider ska minst drivas med 25% el, etanolbilar ska tankas med minst 70% E85 och gasbilar ska minst 50% köras på gas (för gasbilar äldre än 2002 gäller 70% gas). Bilar från 2007 och framåt kan även drivas på bensin och diesel om de uppfyller nationella krav på miljöbilar. Tillståndet gäller i tre år och kostar 50 kronor.

Umeå
Miljöbilar parkerar gratis, förutsatt att fordonet kan drivas med förnybart bränsle såsom biogas, etanol eller andra syntetiska drivmedel som framställts av förnybara råvaror. Minst halva volymen ska tankas med miljöbränsle på årsbasis. Hybrider och laddhybrider ska minst drivas av 25% el. Parkeringstillståndet ger dessutom fri parkering i Örnsköldsvik, Skellefteå och Sundsvall. Dock vill inte Skellefteå kännas vid att man kan nyttja tillståndet där.

Västerås
Miljöbilar enligt den nationella definitionen kan under max 2 timmar parkera gratis. Tillståndet gäller i två år och kostar 400 kronor. Miljöbilsägare får dessutom 650 kronor i rabatt per månad i ett av stadens parkeringshus (långtidsparkering). Detta gäller till 31 december 2011.

Växjö
Till 31 december 2012 parkerar miljöbilar gratis i max 9 timmar. I Zon 1, den mest centrala, gäller förmånen endast bilar som drivs med el eller gas. Övriga miljöbilar hänvisas till Zon 2. Bilarna ska dessutom minst tanka 50% miljöbränsle på årsbasis. Tillståndet kostar 200 kronor.

Örebro
Miljöbilar parkerar gratis. Etanol- och gasbilar ska till minst 70% köras på miljöbränslet. Bilar med 7-9 passagerare miljöbilsklassas om de släpper ut max 125 gram per km. Fordonen ska dessutom ha dubbfria vinterdäck. Tillståndet kostar 350 kronor och gäller i två år.

Örnsköldsvik
Fordon som är godkända av tillverkaren att till merparten drivas med biodrivmedel får parkera gratis. Med biodrivmedel menas biogas, etanol och syntetiska drivmedel (diesel, FT-drivmedel, DME eller metanol) framställt från förnybara råvaror. För hybrider och laddhybrider gäller att minst 25 procent av totaleffekten ska kunna levereras av elmotorn. Parkeringstillståndet ger dessutom fri parkering i Umeå, Skellefteå och Sundsvall. Dock vill inte Skellefteå kännas vid att man kan nyttja tillståndet där. Tillståndet kostar 400 kronor och gäller i två år.

Östersund
Miljöbilar enligt den nationella miljöbilsdefinitionen parkerar gratis mellan 15 minuter och 9 timmar, beroende på plats. Gas- och etanolbilar skall köras på minst 50% miljöbränsle. Tillståndet gäller i nuläget t.o.m 31 dec 2011 och kostar 200 kronor.

Relaterat material
9/10: låt kommunerna bestämma över lokala förmåner för miljöbilar
Högsta förvaltningsdomstolen underkände i går Gotlands kommuns parkeringsförmån för miljöbilar. Därför bör möjligheten att låta pa......

14/10: Gröna Bilisters bedömning: Miljöbilsparkering tillåte
Gröna Bilister bedömer det som fortsatt entydigt lagligt för kommuner att ge parkeringsförmåner för miljöbilar, medan det troligen......