Inbjudan till årsmöte 2021

Dag & tid: Årsmötet hålls den 14 april 2021 kl. 19:00 - 21:00

Plats: Digitalt genom Zoom

Anmälan: Du anmäler dig till årsmötet genom att maila medlemskap@gronabilister.se. Länk till mötet med information om hur du ansluter kommer skickas ut någon dag innan till den mailadress du gjorde din anmälan från. Sista anmälningsdag är 13 april.


Valberedningens förslag till styrelse kan läsas här. [Kommer inom kort]

Styrelsens proposition om namnbyte kan läsas här.

Verksamhetsplanen för år 2021 kan läsas här.

Verksamhetsberättelsen för år 2020 kan läsas här.

Årsredovisningen för år 2020 med revisionsberättelse kan läsas här.

Internrevisorns revisionsberättelse för år 2020 kan läsas här.Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse 
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Av styrelsen väckta frågor
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner 
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa varav en ledamot utses till ordförande och en ledamot väljs till kassör
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte 
 19. Val av revisorer och suppleant 
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte
 21. Mötet avslutas
Relaterat material