Nyheter

  Nyheter i RSS format
23/2: Fossilfrihet till varje pris? Gröna Bilister lämnar remissvar på förordning som avser att mota bort PFAD som råvara till biodiesel
Bildkälla: Wikimedia Commons Grundtanken bakom det remitterade förslaget är att definitionen av begreppet restprodukt måste...
 
 
 
22/2: Ta klivet mot en hållbar mobilitet: Gröna Bilister anordnar konferensen Mobilitet och Beteende 22/3
Mobilitet och Beteende riktar sig till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som vill vara e...
 
 
 
En miljöanpassad resepolicy gör skillnad
Daniel kör en av Botkyrka kommuns 127 biogasbilar i tjänsten. Foto: Tobias Fischer Som ett led i projektet Gröna kommun...
 
 
 
Mobilitet & Beteende 2018
Vi som arbetar med mobilitetsfrågor känner ofta att det är mycket snack men lite verkstad - om transportsystemet öve...
 
 
 
30/1: EU drar åt snaran kring förbränningsmotorn
Kravet för år 2030 uttrycks i procent jämfört med år 2020 snarare än i absoluta tal eftersom det baseras den nya körcykel WL...
 
 
 
26/1: Fordonsbranschen måste ta sitt ansvar
Time to Recharge - Corporate action and inaction to tackle abuses in the cobalt supply chain Kobolt är en viktig komp...
 
 
 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2018

Gröna Bilister inbjuder till årsmöte fredagen den 4 maj 2018 kl 17.00-19:00.

Dag & tid: Fredagen den 4 maj 2018 kl 17.00-19:00. 

Plats: U&W och Zeromissons lokaler på Stora Nygatan 45, 111 27 Stockholm 

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till (info@gronabilister.se), senast den 27:e april. 

Vid frågor ber vi dig att kontakta Lars Edvall (lars.edvall@gronabilister.se

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Val av mötessekreterare  
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse  
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 12. Av styrelsen väckta frågor 
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner  
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte  
 19. Val av revisorer och suppleant  
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 
 21. Mötet avslutas  
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund


     


               


Trafik & Miljö

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Läs här

    

Få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor! 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Följ Gröna Bilister i sociala medier:

     
Köpa miljöbil eller dela bil?


Var tankar jag förnybart? Hur reser jag hållbart? Här är apparna och sajterna som hjälper dig:

     

Aktuella evenemang


Vilken miljöbil passar dig?
Använd vår guide
I samarbete med: