Inbjudan till årsmöte 2020

På grund av coronaviruset kommer Gröna Bilisters årsmöte skjutas upp till den 28 maj 2020 kl 17.00-19:00. Mötet kommer ske digitalt. 

Dag & tid: Torsdagen den 28 maj 2020 kl 17.00-19:00. 

Plats: Digitalt.

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till medlemskap@gronabilister.se. Länk till mötet med information om hur du ansluter kommer skickas ut den 26 maj till den mejladress du gjorde din anmälan från. Sista anmälningsdag 25 maj.

Valberedningens förslag till styrelse 2020-2021 kan läsas här.

Inkomna motioner med styrelsens yttranden kan läsas här.

Verksamhetsberättelsen för 2019 kan läsas här.

Bokslut för 2019 kan läsas här, och revisionsberättelsen kan läsas här.

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Val av mötessekreterare  
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse  
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 12. Av styrelsen väckta frågor 
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner  
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte  
 19. Val av revisorer och suppleant  
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 
 21. Mötet avslutas  
Relaterat material
Årsmöte 2021
...

4/6: Ny ordförande för Gröna Bilister
Marie Pellas är föreningens nya ordförande....

Styrelse
Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronabilister.se...

19/4: Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas får sällskap av flera nya styrelseledamöter
Vid Gröna Bilisters årsmöte den 14 april valdes sju nya ledamöter med djup och bred kompetens in i styrelsen. Marie Pellas fick ......