Nyheter

  Nyheter i RSS format
19/4: Remissvar från Gröna Bilister gällande promemorian Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon
Gröna Bilister är en ideell förening som vill påskynda omställningen till en grön bilism som är anpassad till planetens ...
 
 
 
1/4: Chockbonus till elbilsköpare då regeringen tidigarelägger bonus-malus
Skattereglerna har kommit till för att snabba på övergången till en fossilfri fordonsflotta, och har efterfrågats av så ...
 
 
 
24/3: Ett viktigt steg för ökat fossiloberoende
-Förslaget har ett bra fokus på klimatnytta. Bilar med riktigt små eller inga utsläpp får en rejäl rabatt som bekostas a...
 
 
 
20/3 Dale Bracewell, Vancouver: Transportplaneraren med örat mot rälsen
Vancouvers varumärke är starkt. Återkommande utnämns staden på Kanadas västkust, stor som Göteborg, till en av vär...
 
 
 
17/3 Alla vägar bär till Uddevalla
Det finns många internationella exempel på städer som gått före och framgångsrikt jobbat med hållbara resor. Vancouve...
 
 
 
Remissvar från Gröna Bilister: Miljözoner för lätta fordon (Dnr. N2016/07396/MRT).
Behovet är synnerligen uppenbart, eftersom miljökvalitetsnormerna för luft regelmässigt överskrids i många svenska tätorter. Det...
 
 
 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2017

Gröna Bilister inbjuder till årsmöte onsdagen den 10 maj 2017 kl 17.00-19:00.

Dag & tid: Onsdagen den 10 maj 2017 kl 17.00-19:00. 

Plats: U&W och Zeromissons lokaler på Stora Nygatan 45, 111 27 Stockholm 

Anmälan: Anmälan till årsmötet gör du till (info@gronabilister.se), senast den 3:e maj. 

Vid frågor ber vi dig att kontakta Lars Edvall (lars.edvall@gronabilister.se

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande 
 4. Val av mötessekreterare  
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse  
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
 12. Av styrelsen väckta frågor 
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner  
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa 
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte  
 19. Val av revisorer och suppleant  
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte 
 21. Mötet avslutas  
Våra samarbetspartners

               


Trafik & Miljö

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Läs här

    


Nytt nummer varje månad
januari 2014
Läs äldre nummer
och prenumerera!  

Följ Gröna Bilister i sociala medier:

      

Köpa miljöbil eller dela bil?


Var tankar jag förnybart? Hur reser jag hållbart? Här är apparna och sajterna som hjälper dig:

     

Aktuella evenemang


Vilken miljöbil passar dig?
Använd vår guide
I samarbete med: