Jag Vill Veta!

Vad är det som hamnar i tanken när vi står vid bränslepumpen och ser räkneverket snurra? Var kommer bensinen eller etanolen från? Av vilka råvaror har den tillverkats? Hur stor är klimatpåverkan? När vi tittar oss omkring på macken får vi oftast ingen ledtråd alls. Det vill Gröna Bilister ändra på.


Stöd kampanjen på Facebook.

NYHET! Regeringen förbereder förslag på obligatorisk hållbarhets-märkning av drivmedel. Se inslag på SVT.


Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe och jämföra sockerinnehållet i olika sorters müsli. Men när det gäller drivmedel är det sämre ställt med konsumentinformationen. Detta trots att det är minst lika viktigt att vi väljer rätt drivmedel som att vi väljer rätt torsk.

Hur skulle en hållbarhetsdeklaration av drivmedel kunna se ut? Läs våra tankar här.

Bakgrund till kampanjen

År 2013 granskade Gröna Bilister hur långt arbetet har kommit för att göra våra drivmedel långsiktigt hållbara (läs rapporten här).

Biodrivmedel

För biodrivmedlens del har mycket hänt sedan etanoldebatten blossade upp år 2007. EU:s förnybartdirektiv har implementerats i svensk lag. Varje år ska drivmedelsbolagen redovisa ursprungsland, råvaror och klimatpåverkan för alla sina biodrivmedel. För att få hållbarhetsbesked måste drivmedlet minska klimatpåverkan med minst 35 % i livscykelperspektiv (well-to-wheel) jämfört med det fossila alternativet. Produktionen av drivmedlet får inte skada natur och miljö. Alla biodrivmedel som säljs i Sverige idag har fått hållbarhetsbesked av Energimyndigheten.

Många oroar sig för att arbetsvillkoren för arbetarna på sockerrörsfälten är dåliga, och att ursprungsbefolkningars livsmiljö förstörs när plantager för sojabönor eller palmolja anläggs i tropiska länder. Sådana sociala hållbarhetsvillkor berörs inte av lagstiftningen. Drivmedelsbolagen har dock börjat arbeta med frågan på frivillig basis.

Det finns numera frivilliga certifieringar för biodrivmedel som ska säkerställa att de sociala hållbarhetskraven uppfylls. Det gäller t ex Svanen, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) och Bonsucro. I Sverige svanenmärker Preem sin Evolution diesel, och Fordonsgas svanenmärker sin gas. Trollhättan Energi märker sin biogas med Bra Miljöval.

Fossila drivmedel

Kraven på de fossila drivmedlen är tyvärr mycket lägre än på de förnybara. De bolag som raffinerar bensin och diesel i Sverige måste redovisa från vilket land råoljan kommer. Men om bensinen eller dieseln importeras räcker det att ange från vilket land detta sker. I ingetdera fallet får vi reda på någonting om vilket oljefält råvaran kommer från, eller om oljan utvunnits ur okonventionella råvaror som tjärsand eller oljeskiffer.

Sådan detaljinformation blir allt viktigare när den lättillgängliga oljan sinar. Att utvinna olja ur okonventionella råvaror kräver mycket energi och leder till stora koldioxidutsläpp. När oljebolagen tvingas att borra efter olja i Arktis eller i djuphavet ökar risken för olyckor och oljeutsläpp. Olyckan i Mexikanska golfen år 2010 är ett exempel på detta. För att bensinen och dieseln ska bli anständig de sista decennierna av den fossila eran måste importörer och konsumenter ges möjlighet att välja bort de sämsta alternativen.

Klimat- och ursprungsmärkning vid pumpen

Bland annat av detta skäl lanserade Gröna Bilister sin kampanj ”Jag Vill Veta” våren 2013, då vi nyss publicerat vår omfattande lägesrapport. Vi vill att den information som bolagen redovisar för Energimyndigheten kommer oss konsumenter till del på den plats där vi handgripligen väljer drivmedel – vid pumpen. Först då kan vi effektivt utöva vår konsumentmakt.

För att få till stånd en enhetlig märkning vore det bäst om ett regelverk togs fram på nationell nivå. På detta sätt utfärdade t ex Energimarknadsinspektionen den 1 januari 2013 nya föreskrifter för ursprungsmärkning av el. Den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg”, som lades fram i december 2013, föreslår en energimärkning av bilar precis som på kylskåp. Det är precis en sådan överskådlig klimat- och ursprungsmärkning vi tänker oss även på drivmedlet.

Om politiker och myndigheter drar benen efter sig är det inget som hindrar att drivmedelsbolagen går före och tar fram en märkning, enskilt eller tillsammans.


Foto: Greenpeace 
Importen av olja från Ryssland och Nigeria ökar.

Var skulle du vilja jobba: på ett sockerrörsfält i Brasilien eller på ett oljefält i Sibirien? Läs om sociala risker vid drivmedelsproduktion.

Reaktioner och samtal

Gröna Bilister har under de tre åren som gått sedan kampanjen sjösattes diskuterat klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel med representanter för drivmedelsbransch, myndigheter, politiker, allmänhet och föreningsliv.

Vårt intryck är att drivmedelsbranschen har en i grunden positiv inställning. De pekar dock på att nya internationella system behövs för att spåra de fossila drivmedlen ända tillbaka till källan. De ser detta som ett hinder för att införa en drivmedelsmärkning redan nu. Vissa politiker har samma inställning. Några av dem anser att frivillig hållbarhetsmärkning av den typ som Svanen erbjuder räcker.

I samband med dessa invändningar tål det att upprepas att det primära målet med Gröna Bilisters kampanj är att göra den befintliga informationen tillgänglig för konsumenten, snarare än att se till att mer detaljerad information tas fram. Redan detta vore ett stort steg framåt.

Även om det ännu inte är möjligt att spåra all fossil råvara tillbaka till oljefältet, finns ofta information om ursprungslandet. Biodrivmedel och el är redan spårbara. (Här avses spårbarhet på så kallad massbalansnivå, där man håller koll på hur stora volymer av olika ursprung som förs in och ut ur varje distributionsled, inte på var enskilda bränsledroppar eller elektroner kommer från. Ett liknande system för råolja skulle kunna införas utan att förändra själva distributionssystemet, där olika partier olja oftast blandas.)

Bristfällig information om råoljans ursprung kan heller inte användas som ursäkt för att inte redan nu informera konsumenterna om drivmedlens klimatpåverkan i livscykelperspektiv, eller om den andel förnybara råvaror de innehåller.

Man bör också skilja på obligatorisk konsumentinformation om alla sålda varor, vilket är målet med Gröna Bilisters kampanj, och frivillig märkning av särskilt hållbara produkter, som till exempel Svanen erbjuder.


Diskussioner på Almedalen

Gröna Bilister har somrarna 2014, 2015 och 2016 fört samtal om klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel på seminarier under Almedalsveckan i Visby.


Vad säger allmänheten?

Tycker svenska folket att klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel är viktigt? Gröna Bilister har genomfört opinionsundersökningar åren 2014 och 2016 i samarbete med Novus.


Vad gör drivmedelsbolagen?

Gröna Bilister har sammanställt och jämfört drivmedelsbolagens konsumentinformation två år i rad, somrarna 2015 och 2016.

Våren 2015 tog St1 det första steget mot ursprungsmärkning. Preem svanenmärker sin Evolution diesel, och Fordonsgas svanenmärker sin gasTrollhättan Energi märker sin biogas med Bra Miljöval.


Vad händer i politiken?

Den 17 maj 2013 hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om ursprungsmärkning av drivmedel.

Våren 2015 sonderade Gröna Bilister riksdagsledamöternas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel.

Under Almedalsveckan 2016 gav Karin Svensson Smith (Mp) besked om att regeringen förbereder förslag på obligatorisk klimat- och hållbarhetsmärkning av drivmedel.


Media

SVT 26/3 2013: Svårt undvika "fulbensin" på svenska mackar

SVT 26/3 2013: EU ställer nya krav för ursprungsmärkning

SVD 27/4 2015: Här är första macken som ursprungsmärker sin bensin

SVD 7/5 2015: Bränslebranschen ifrågasätter ursprungsmärkning

SVD 11/5 2015: Ryskt bränsle vanligare i svenska tankar

SR Plånboken 7/7 2015: Märkning av bensin - ökad import av olja från Ryssland och Nigeria

SVT 19/8 2016: Regeringen vill miljömärka drivmedel

Relaterat material
Dags för konsumentmakt vid macken!
Äntligen! Regeringen vill införa krav på obligatorisk miljömärkning av drivmedel till fordon, något Gröna Bilister har drivit unde......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......

19/8: Gröna Bilisters kampanj bär frukt - Regeringen vill införa ny lag på miljömärkning av drivmede
Gröna Bilister har i tre års tid drivit kampanjen Jag Vill Veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas. Vår......

11/7: Regeringen förbereder förslag på obligatorisk hållbarhetsmärkning av drivmedel
Gröna Bilister har i tre års tid drivit kampanjen Jag Vill veta, med målet att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas. Vår......

Hållbara Drivmedel
Gröna Bilister följer kontinuerligt arbetet för att minska drivmedlens klimatpåverkan och deras negativa påverkan på människa och ......

30/6: Fortsatt viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung enligt svenska
Novus har för andra gången på uppdrag av Gröna Bilister och St1 kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärknin......