Projekt

Vänd pyramiden! Boklansering i Karlstad

Den 11 september 2019 lanserades Gröna Bilisters nya bok “Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet” i Karlstad. 

Fredrik Holm. Foto: Christer Höglund

Författaren Fredrik Holm berättade om såväl boken och dess tillkomst som om de reflektioner han själv gjort under arbetets gång. Bland åhörarna fanns kommunalråd, regionala infrastrukturplanerare och företrädare för Fastighetsägarna och för Värmlandstrafik.

Framför allt, betonade Fredrik, är det en himmelsvid skillnad på föremålet “bilen” och företeelsen “bilismen”. Bilen kan vara sin ägares både ögonsten och förutsättning för att klara vardagen. Bilismen är, när den sväller över sina bräddar, ett samhällsproblem som inte bara förorsakar klimatpåverkande utsläpp utan också innebär folkhälsofaror och energislöseri. Ändå är det bilismens anspråk på ytor som står i bokens fokus.

– Den hållbara mobiliteten handlar om att sätta de mest yteffektiva trafikslagen framför de ytkrävande, och då handlar det om gång,kollektivtrafik och cykel, framhöll Fredrik Holm. Ges de ordentlig prioritet och utrymme blir det alltid utrymme kvar för den biltrafik som är svår att avvara: varutransporter, färdtjänst m m. Forskning har dessutom visat att fotgängare och cyklister i regel är mer lönsamma kunder för tätortens butiker än vad de bilburna kunderna.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Viljan att skapa en sådan mobilitet kan i hög grad kopplas till ortens markpriser. Det märks inte minst bland fastighetsägare. När orten är liten, gles och beroende av landsbygdens kunder är de i regel angelägna om att ha gott om p-möjligheter. Ju större orten är, desto högre markpriser, och då blir det mer intressant med annan markanvändning än parkering, som det är svårt att ta ut rätt priser för.

Presentationen innefattade en intressant diskussion, inte minst mot bakgrund av att Karlstad i flera omgångar varit en pionjärstad för hållbar mobilitet. Som seden bjuder avslutades sedan det hela med ett glasbubblande, alkoholfri dryck, lite tilltugg och allmänt mingel.


Lyssna på Fredrik Holm i Radio Värmland när han berättar om hållbar trafikplanering


Boken släpptes på ett mingel på IVL i Stockholm den 29 augusti 2019: http://www.gronabilister.se/bokslapp-vand-pyramiden

Läs mer om boken: http://www.gronabilister.se/vandpyramiden

Beställ boken i Gröna Bilisters butik: http://www.gronabilister.se/butik
Relaterat material
Gröna kommuner på väg 2021
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och bi......

28/11: Fler åker kollektivt. Börjar bussarna och tågen bli fullsatta?
En allt större andel av våra resor görs med kollektivtrafik. Sträckan vi färdas kollektivt ökar också långsamt. Gröna Bilisters ......

Gröna kommuner på väg 2017
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och ......

27/11: Vingåker ett grönt föredöme
Det är 2019 e. kr. och två trender hotar omställningen till fossilfri trafik. I hela Sverige väljer medborgarna allt törstigare ......

18/11 2019: Hur går omställningen till fossilfri trafik i Sveriges kommuner och län?
Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri trafik. Idag presenterar Gröna Bilister sin nya rapport "Gröna kommuner......

12/11: ​Gröna Bilister på Hållbara transporter 2019: Trafikverket behöver ändrade spelregler!
Dagens regelverk är så föråldrat att staten lägger krokben för sig själv när den vill minska vägtrafikens utsläpp. I stället går s......

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet
Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mo......