27/4: Remissvar från Gröna Bilister: Promemorian avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Remissvar från Gröna Bilister: Promemorian avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Transporternas klimatpåverkan behöver minska och många vill byta till förnybara drivmedel, effektivare fordon och smartare resemönster. Men hela skiftet sker inte i närtid utan begränsas av bland annat marknadsutbud och ekonomiska möjligheter. Därför har Gröna Bilister sedan lång tid erbjudit att man hos oss kan klimatkompensera sina utsläpp, med fokus på sina bilresor, och erbjuder en kalkylator för att man enkelt ska kunna bedöma den faktiska klimatpåverkan av t.ex. semesterresan i bil eller arbetspendlandet. Det är också möjligt att kompensera den klimatpåverkan man mer indirekt ger upphov till, t.ex. när man som resedestination ger upphov till bilburna besök. Vårt erbjudande riktas till både företag, organisationer och individer. Vi väljer projektbaserade projekt med stark social nytta och i enlighet, men inte uteslutande till FN:s CDM-system, med Gold Standard som komplement för att säkerställa en mycket hög nivå på hållbarhetsarbetet och en tydlig fattigdomsbekämpningskomponent.

Vi bedömer att det vore mycket olyckligt om möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation begränsas till enbart EU ETS, som vi bedömer att många av våra medlemmar och samarbetspartners och anhängare skulle se som mindre attraktivt än att kunna kompensera med projekt i utvecklingsländer. Vi ser det också som mycket negativt och direkt otidsenligt att begränsa avdragsrätten till den direkta klimatpåverkan (s.k. Scope 1), när nu alltfler aktörer vill ta ett helhetsgrepp i klimatfrågan. Vi avvisar promemorians förslag i dessa delar. Istället anser vi att all frivillig klimatkompensation bör göras avdragsgill. 


För Gröna Bilister

Martin Prieto Beaulieu, Styrelseledamot
Email: martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se
Mobil: 0702-13 20 55
Relaterat material