11/2: Remissvar från Gröna Bilister - Införlivande av ”besiktningspaketet”

Sverige är känt för ambitiöst trafiksäkerhetsarbete och en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken, den så kallade Nollvisionen...


Stockholm den 11 februari 2016 

Till: Näringsdepartementet

Inledning

Sverige är känt för ambitiöst trafiksäkerhetsarbete och en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken, den så kallade Nollvisionen.

När man möter en bilist i det svenska vägnätet finns en grundtrygghet då föraren med stor sannolikhet har körkort, är nykter och kör en bil som är besiktigad under det senaste året. Detta är utmärkande för Sverige, i jämförelse med många andra länder, och vi ser ingen anledning att sänka ambitionen. 

Bilbesiktningsbolagen har en viktig roll i genomförandet av oberoende kontroller av fordon, vilket är särskilt viktigt i ljuset av dieselskandalen. Den idag högaktuella frågan kring bilindustrins mixtrade utsläppssiffror till konsumenten har uppenbarligen förvärrats kraftigt sedan 1990-talet, med ett häpnadsväckande ökat gap mellan de officiella siffrorna och den verkliga bränsleförbrukningen. Den senaste mätningen från organisationen International Council on Clean Transportations (ICCT) visar exempelvis en skillnad från 8 procent 2001 till 40 procent år 2014. Även den europeiska organisationen Transport & Environment, som bygger på samma data, har påvisat att utsläppen av koldioxid vid verklig körning är ca 50 procent högre än biltillverkarnas egna siffror. 

Vid besiktningen ges intresserade konsumenter tillfälle att förhöra sig om fordonets allmänna skick och kan även få tips för att åtgärda begynnande brister som ännu inte påverkar trafiksäkerheten. Gröna Bilister ser här potential att utöka besiktningsorganens service till att ge konsumenten obligatorisk information om förbrukning och emissioner vid verklig körning. Konsumenten får på detta vis god kännedom om bilens påverkan på hälsa och klimat vilket kan stimulera till energibesparande körning och reflektion över det egna beteendet.

Allt eftersom ny teknologi introduceras, liksom nya bränslen, hybridisering, elektrifiering och ökad andel biobränslen ser vi att bilbesiktningsbolagen har en viktig roll att verka som kunskapskälla och katalysator i dessa frågor. Denna utveckling och introduktion av ny teknik anser Gröna Bilister måste följas upp årligen av en oberoende part. Vi ser därtill besiktningen som en tid till att reflektera över statusen på sitt fordon. De tjugo minuter som en bilist står och väntar i samband med besiktningen bör utnyttjas bättre. Besiktningsbolagen ser vi kan få en utökad roll i klimatomställningen, då de har möjlighet att ge information om bilmodeller, förbrukning, hälsa & säkerhet, bilismen i samhället och på så sätt bidra till målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

I Transportstyrelsens utredningsuppdrag, som nu är ute på remiss, ingår att lämna förslag för hur EU:s nya besiktningspaket ska implementeras i Sverige. Utredningen innehåller förslag som, enligt vår mening, får långtgående konsekvenser för trafiksäkerheten och för vägtrafikens negativa miljöpåverkan.

  • Vi är kritiska till Transportstyrelsens förslag om att glesa ut intervallerna mellan kontrollbesiktningarna för svenska bilar. En sådan förändring skulle leda till sämre trafiksäkerhet och större svårigheter att hålla nere bilarnas negativa miljöpåverkan. 
  • Som ett led i att bilisterna ska återfå förtroendet för politikerna och bilindustrin vill Gröna Bilister att även kontroll av NOx-värden införs vid den årliga bilbesiktningen.

Remissförslaget

Den mest omfattande förändringen i remissförslaget innebär att man glesar ut intervallerna mellan varje kontrollbesiktning. Enligt förslaget ska personbilar och lätta lastbilar genomgå kontrollbesiktning fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, och därefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes. Gröna Bilister ställer sig kritiska till detta förslag, av skäl som anförs nedan.

Huvudsaklig kritik mot förslaget

Huvudsyftet med EU:s besiktningspaket är att höja standarden för bilbesiktningar i Europa. Den miniminivå som anges där, för frekvensen på kontrollbesiktningar, är inte tänkt att vara någon högstanivå. Tvärtom är det ett minimikrav som är till för att höja lägstanivån i EU. Vi menar att det vore dåligt för Sverige att sänka oss till denna lägstanivå, av följande skäl:

  • Bilar äldre än 10 år utgör en minoritet på svenska vägar men dominerar olycksstatistiken. Besiktningstillfället är en tid för reflektion, i synnerhet kring äldre bilar som man ofta servar och ser över inför besiktning. Besiktningen blir alltså ett incitament för årlig översyn och det vore mycket olyckligt om denna säkerhetskontroll endast görs i intervaller om 2 år på äldre fordon. Om bilen inte klarar besiktningen och eventuella åtgärder inte går att motivera ekonomiskt finns större sannolikhet att bilen skrotas. I städer pekar mycket på att framtidens bilism handlar om att köpa bil som tjänst. Vid beslutet att skrota bil finns möjlighet att antingen köpa en ny energieffektivare och säkrare bil, eller att ta tillfället att bli bilfri. 
  • En teknikutveckling som går åt mer energieffektiva fordon, ökad försäljning av bilar med system för regenerering av bromsenergi, samt bilförares allmänt ökande intresse för fokus på eco-drivning, kan medföra en potentiell risk att fordon får problem med kärvande bromsar. Det finns därför behov att kontrollera bromsfunktionen regelbundet, dels för bibehållen bromsprestanda men även för att åtgärda kärvande bromsar som kan ge upphov till ökad förbrukning och emissioner.
  • Nya bilar har förvisso blivit bättre och har idag betydligt längre nybilsgarantier. Därtill servas de årligen av auktoriserade verkstäder, men detta är ingen garanti att nya bilar är felfria. Antal återkallelser de senaste åren har ökat och det har bland annat gällt bromsar, airbag med mera. En oberoende kontrollbesiktning utförd av tredje part är därför viktigt även för nyare bilar.
  • De två främsta säljargumenten för att sälja vidare bil på andrahandsmarknaden är att bilen är besiktigad och servad. Årlig besiktning ger en större säkerhet på andrahandsmarknaden. Besiktning vartannat år bidrar å andra sidan till att göra det lättare att dölja eventuellt fusk.

Avslutande kommentar

Gröna Bilister tackar för möjligheten att få ge synpunkter på detta förslag och står till berörda parters fulla disposition för utveckling och fördjupning av ovanstående förslag till förändringar.

För Gröna Bilister / Johanna Grant

Relaterat material