3/2: Minskar drivmedlens klimatpåverkan?

För snart två år sedan bestämde EU regler för hur klimatpåverkan från fossila drivmedel ska beräknas. Gröna Bilister har svarat på en remiss från regeringen om hur dessa regler ska föras in i svensk lagstiftning.

  Dessa förtydligade regler gör det möjligt att konkretisera målet att klimatpåverkan hos alla sålda drivmedel ska minska med 6 procent per energienhet till år 2020. Minskningen beräknas i jämförelse med en baslinje där alla drivmedel är fossila. De föreslagna ändringarna i drivmedelslagen och drivmedelsförordningen preciserar också hur drivmedelsbolagen ska rapportera sin försäljning till Energimyndigheten och vad som händer om de inte uppfyller målet.

– Men förtydligandet av regelverket är viktigare än själva målet, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Enligt Energimyndighetens bedömning har de flesta större svenska drivmedelsbolag redan nått sitt mål.

Minskningen av svenska drivmedels klimatpåverkan de senaste åren beror främst på ökad användning av förnybar diesel, men även på ökande försäljning av biogas.

Redan år 2009 fastställde EU regler för hur biodrivmedlens klimatpåverkan ska beräknas genom förnybartdirektivet. Men på grund av motstridiga intressen fastställdes inte motsvarande regler för fossila drivmedel förrän år 2015. Dessa regler anger hur klimatpåverkan ska bedömas beroende på de fossila drivmedlens ursprung.

Bensin och diesel som tillverkas av okonventionella råvaror som oljesand, oljeskiffer eller kol bedöms ha mycket högre klimatpåverkan än om den tillverkas av konventionell råolja. Än så länge är sådana råvaror mycket ovanliga, men de kan tränga sig in på den svenska marknaden när den konventionella råoljan sinar.

– Tack vare att regelverket skiljer på olja och olja kommer vi konsumenter dock att kunna mota Olle i grind om bränslena klimat- och ursprungsmärks ute på macken, vilket regeringen vill, säger Per Östborn.

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant fortsätter:

– Att vi nu kan fästa en officiell utsläppssiffra på alla drivmedelskomponenter gör det också möjligt att gå direkt på det väsentliga och beskatta klimatpåverkan och inget annat. I dagsläget beror skatten på drivmedel på oväsentliga saker som hur de råkar blandas ihop.

– Får vi både vettig konsumentinformation och ett skattesystem som styr mot det väsentliga kommer drivmedlens klimatpåverkan snart att börja sjunka på allvar, avslutar Johanna Grant, långt mer än de sex procent som EU kräver.


Mer information

Här kan du läsa regeringens remiss av promemorian Minskad klimatpåverkan av drivmedel.

Här kan du läsa Gröna Bilisters remissvar.


För ytterligareinformation kontakta:

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
0738-19 6154
per.ostborn@gronabilister.se

Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
0737-04 6982
johanna.grant@gronabilister.se

Relaterat material
12/12: Gröna Bilister uppmanar regeringen: lyssna på ekonomipristagare Thaler
Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på hur alla drivmedelsbolag ska ge information om sina drivmed......

Sammanfattning
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till......

12/10: remissvar miljoinformation om drivmedel
Gröna Bilister har under parollen Jag Vill Veta i flera år drivit kampanj för att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas......

Hållbarhetsdeklaration
Här följer tankar kring hur en standardiserad hållbarhetsdeklaration av drivmedel skulle kunna utformas. Vi visar också konkreta ......

23/8: Nya siffror på våra drivmedels klimatpåverkan
I rapporten Drivmedel 2016 sammanställer Energimyndigheten de uppgifter om klimatpåverkan, ursprung och försäljningsvolymer som ......

7/7: Regeringen lägger lagförslag om obligatorisk hållbarhetsdeklaration av drivmedel
På Gröna Bilisters Almedalsseminarium berättade trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith att regeringen kommer att lägga ......