3/2: Minskar drivmedlens klimatpåverkan?

För snart två år sedan bestämde EU regler för hur klimatpåverkan från fossila drivmedel ska beräknas. Gröna Bilister har svarat på en remiss från regeringen om hur dessa regler ska föras in i svensk lagstiftning.

  Dessa förtydligade regler gör det möjligt att konkretisera målet att klimatpåverkan hos alla sålda drivmedel ska minska med 6 procent per energienhet till år 2020. Minskningen beräknas i jämförelse med en baslinje där alla drivmedel är fossila. De föreslagna ändringarna i drivmedelslagen och drivmedelsförordningen preciserar också hur drivmedelsbolagen ska rapportera sin försäljning till Energimyndigheten och vad som händer om de inte uppfyller målet.

– Men förtydligandet av regelverket är viktigare än själva målet, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Enligt Energimyndighetens bedömning har de flesta större svenska drivmedelsbolag redan nått sitt mål.

Minskningen av svenska drivmedels klimatpåverkan de senaste åren beror främst på ökad användning av förnybar diesel, men även på ökande försäljning av biogas.

Redan år 2009 fastställde EU regler för hur biodrivmedlens klimatpåverkan ska beräknas genom förnybartdirektivet. Men på grund av motstridiga intressen fastställdes inte motsvarande regler för fossila drivmedel förrän år 2015. Dessa regler anger hur klimatpåverkan ska bedömas beroende på de fossila drivmedlens ursprung.

Bensin och diesel som tillverkas av okonventionella råvaror som oljesand, oljeskiffer eller kol bedöms ha mycket högre klimatpåverkan än om den tillverkas av konventionell råolja. Än så länge är sådana råvaror mycket ovanliga, men de kan tränga sig in på den svenska marknaden när den konventionella råoljan sinar.

– Tack vare att regelverket skiljer på olja och olja kommer vi konsumenter dock att kunna mota Olle i grind om bränslena klimat- och ursprungsmärks ute på macken, vilket regeringen vill, säger Per Östborn.

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant fortsätter:

– Att vi nu kan fästa en officiell utsläppssiffra på alla drivmedelskomponenter gör det också möjligt att gå direkt på det väsentliga och beskatta klimatpåverkan och inget annat. I dagsläget beror skatten på drivmedel på oväsentliga saker som hur de råkar blandas ihop.

– Får vi både vettig konsumentinformation och ett skattesystem som styr mot det väsentliga kommer drivmedlens klimatpåverkan snart att börja sjunka på allvar, avslutar Johanna Grant, långt mer än de sex procent som EU kräver.


Mer information

Här kan du läsa regeringens remiss av promemorian Minskad klimatpåverkan av drivmedel.

Här kan du läsa Gröna Bilisters remissvar.


För ytterligareinformation kontakta:

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
0738-19 6154
per.ostborn@gronabilister.se

Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
0737-04 6982
johanna.grant@gronabilister.se

Relaterat material
3/4: Regeringen vacklar kring klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel
Miljödepartementet meddelar att införandet av klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel skjuts upp ännu en gång, till den ......

Ursprunget till Preems förnybara diesel HVO
För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar die......

6/3: Preem öppnar upp om ursprunget till sin förnybara diesel HVO
För att avgöra om förnybara drivmedel är hållbara måste vi känna till deras ursprung. Detta är särskilt viktigt för förnybar die......

Bränslebolagen måste lägga palmoljekorten på bordet
Gröna Bilister uppmanar bränslebolagen att offentliggöra råvarorna till all förnybar diesel HVO de producerar eller köper. Först......

9/8: Regeringen beslutar att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump
Idag tar regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklarer......

11/2: Cambridge världens första stad med klimatvarning på bensinpumparna
Stadsrådet i Cambridge, Massachusetts, har beslutat att alla bränslepumpar i staden ska få varningsmärken. De ska göra klart att f......

7/2: EU vill hindra ursprungsdeklaration av drivmedel – Sverige böjer sig, men ger sig inte
I höstas meddelade EU-kommissionen att den kommande svenska ursprungsdeklarationen av drivmedel utgör ett indirekt handelshinder o......