1/7: Kommuner på väg mot fossilfrihet? Gröna Bilister presenterar sin nya rapport på Almedalen

Kommunerna är ofta föregångare i arbetet för hållbara transporter. Vad som händer lokalt i dag händer nationellt i morgon. Nu presenterar Gröna Bilister sin nya rapport som analyserar arbetet i landets kommuner för en fossilfri vägtrafik. Kommer Sveriges fordon att vara fossiloberoende år 2030? Trenderna från landets kommuner ger en vink om svaret.


Gröna Bilister har i mer än tio år granskat Sveriges kommuners arbete för en hållbar bilism. Nu vidgar vi perspektivet och synar det kommunala transportsystemet som helhet. Siktet är inställt på målet om en fossiloberoende vägtrafik år 2030. Nyligen publicerade 2030-sekretariatet kommunala indikatorer som följer upp arbetet mot detta mål. De är framtagna i samarbete med Gröna Bilister och Klimatkommunerna. I sin nya rapport använder Gröna Bilister dessa indikatorer för att göra en trendspaning bland kommunerna.

– Det mest slående intrycket är hur stor skillnad det är mellan kommunerna, säger Per Östborn, kommunansvarig för Gröna Bilister. I Ronneby kan t.ex. 13 % av de nysålda bilarna köras förnybart, i närbelägna Bromölla inga alls.

– Kommunens egen verksamhet bör vara en förebild för alla kommuninvånare, fortsätter Per Östborn. Även här är skillnaderna stora. Andelen förnybara drivmedel som används i kommunens egna fordon är 65 % i Katrineholm, men endast 5 % i Täby. Tyvärr är det mycket vanligare att kommunen erbjuder förmånsbilar än förmånscyklar.

– Just att lyfta fram alternativen till bilen är en nyckel för att få till stånd ett hållbart transportsystem, fortsätter Per Östborn. I Staffanstorp är invånarna mycket nöjda med sina gång- och cykelvägar och ger dem betyget 7,9 av 10. I Vansbro är de mycket missnöjda och ger dem betyget 3,5. När det gäller kollektivtrafiken blir betyget 7,5 av 10 i Karlstad, men bara 3,0 i Sollefteå.

– Om vi går upp till länsnivå är skillnaderna i kollektivtrafiken nästan hårresande, säger Per Östborn. I vissa länstrafikbolag ökar resandet snabbt, i andra minskar det. Vissa bolag använder nästan bara förnybara drivmedel, andra nästan inga alls.

– De stora skillnaderna mellan kommunerna kan inte helt förklaras av att de har olika förutsättningar, avslutar Per Östborn. Indikatorerna kan skilja sig mycket åt mellan likartade kommuner. Detta ger hopp om att alla kommuner kan bli nästan lika bra som de bästa. Kommunerna och länstrafikbolagen kan lära av varandra! Då skulle omställningsarbetet i landet som helhet ta ett rejält skutt framåt.

Gröna Bilisters rapport presenteras i Visby den 2 juli kl. 09.00 på Sjöbergs bakgård, Strandvägen 18. Efter presentationen diskuterar företrädare för ambitiösa kommuner vad som gjort deras framgångar möjliga och vilka hinder som finns längs vägen mot 2030-målet. Måste lagstiftningen förändras för att släppa lös förändringskraften i kommunerna? Läs mer om evenemanget här.

Hela rapporten publiceras på Gröna Bilisters projektsida Gröna kommuner på väg i samband med seminariet.

För mer information kontakta:
Per Östborn, projektledare Gröna kommuner på väg 2015
per.ostborn@gronabilister.se
0738 – 19 61 54

Projektet Gröna kommuner på väg 2015 är ett samarbete mellan Gröna Bilister, 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna. Projektet stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.
Relaterat material
22/1: Störst andel fossiloberoende nya bilar i små kommuner
Andelen fossiloberoende bilar i svensk nybilsförsäljning ökar och nådde 9 % år 2018. På kommunal nivå låg Hammarö i topp med 35 %......

19/12: Resvaneundersökningar från 160 kommuner visar var bilberoendet kan brytas
Bilismen måste minska om vi ska nå klimatmålet. Vi åker minst bil i storstäderna och mest i glesbygden. Så måste det få vara. Me......

Gröna kommuner på väg 2017
För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när de låg bakom miljö­bils­- och ......

28/11: Fler åker kollektivt. Börjar bussarna och tågen bli fullsatta?
En allt större andel av våra resor görs med kollektivtrafik. Sträckan vi färdas kollektivt ökar också långsamt. Gröna Bilisters ......

17/10: Hur mycket drivmedel används i olika delar av landet och hur mycket är förnybart?
Andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken har vuxit snabbt, från 6 procent år 2010 till 21 procent år 2017. Gröna Bilisters ......

21/9: Stora skillnader i lokala resemönster
Just nu pågår Europeiska Trafikantveckan. Femtiotvå svenska kommuner deltar och ordnar aktiviteter på temat hållbara transpo......

1/6: Cykelstaden Västerås lever upp till sitt namn - och hela Västmanland trampar på
Västerås intar tätpositionen bland alla större svenska städer när det gäller hur nöjda invånarna är med sina gång- och cykelväga......