Vår grundsyn och våra mål

Vi utgår i vår verksamhet från följande grunduppfattningar och målsättningar:

Gröna Bilister konstaterar att bilismen idag är en stor källa till utsläpp av olika slag, vilka ger upphov till oacceptabla skador på hälsa, miljö, samhälle och kultur, skador som kraftfullt måste motverkas.

Gröna Bilister anser att samhällsplaneringen inte skall skapa onödig biltrafik utan istället främja kollektivtrafik samt individuell transport genom cykling och gång.

Gröna Bilister vill arbeta för att anpassa bilismen till ett långsiktigt hållbart system vad gäller såväl miljö som hälsa och säkerhet.

Gröna Bilister vill värna den frihet och rörlighet bilen ger men bara under de villkor som kan accepteras av de naturliga kretsloppen.

Gröna Bilister vill genom att ta fram sakligt underlag informera om bilismens svaga sidor och peka på de möjligheter som finns att komma tillrätta med dem.

Gröna Bilister anser att kraven på bilismen måste ställas så att de driver på utvecklingen och därför måste grundas på kommande teknik.

Gröna Bilister anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Alla subventioner från andra sektorer av samhället bör undvikas och mellan trafikslagen med undantag för kollektivtrafiken.

Gröna Bilister anser att en omställning av trafiken måste påbörjas omgående och inte avstanna förrän skadorna eliminerats. Detta innebär bl a krav på mindre förorenande bränslen och mera energisnåla bilar och förnyelsebara energikällor måste användas.

Gröna Bilister skall genom upprättande av miljöprogram lyfta fram konkreta åtgärder som bör genomföras och kontinuerligt uppdatera dessa alltefter som kunskapen om möjligheterna växer.

Gröna Bilister anser att såväl administrativa som ekonomiska styrmedel behöver användas för att påskynda införande av ny teknik och bättre samhällsplanering. Därutöver behövs miljömärkning och utökad information.

Relaterat material
13/10: Fortsatt fokus på beteendet, bilen och bränslet när Gröna Bilister blickar framåt
I slutet på september samlades delar av Gröna Bilisters styrelse i Vittsjö för att dryfta strategiska frågor och staka ut vägen in......

Basinformation
Hur vet jag om jag betalat min faktura? Hur uppdaterar jag mina adressuppgifter? Nedan får du svar på hur du gör för att administr......

Medlemskap
Gröna Bilister har endast privatpersoner som medlemmar. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen Trafik & Miljö, en exkl......

Vår syn på mobilitet
Att känna igen sig i Gröna Bilister både med och utan bil...

2/6 Det här är Gröna Bilisters styrelse 2017
Johanna Grant fick förnyat förtroende och fortsätter för fjärde året i rad som ordförande för Gröna Bilister. Under föreningens år......

Nyhetsbrevet
Vill du få koll på vad som händer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vi sprider in......

Samarbetspartners
...