Vilka är miljöproblemen?

Ditt val av bil och sätt att använda den påverkar omfattningen av en rad oönskade effekter, framför allt:

  • Utsläpp av hälsovådliga och miljöpåverkande avgaser via avgasröret
  • Spridning av natur-främmande ämnen på andra sätt, exempelvis som partiklar från däck med s.k. HA-oljor
  • Trängsel och buller i tätorter

Bilens avgaser ger upphov till tre principiellt skilda problem:
  1. Lokalt, på hårt trafikerade gator i städer: Höga halter av kväveoxider (NOx), partiklar och kolväten (HC) medför luftvägssjukdomar, besvär för astmatiker och allergiker samt cancer.
  2. Regionalt: Trafikens utsläpp av kväveoxider bidrar till bildning av s.k. marknära ozon samt till försurning och övergödning av skogs- och jordbruksmark. Utsläppen påverkar markernas produktionsförmåga och förändrar levnadsförutsättningarna för vilda växter och djur. Det senare hotar den s.k. biologiska mångfalden.
  3. Globalt: Utsläpp av metan och koldioxid (CO2) förändar atmosfären kring jorden. Vi får en förstärkt s.k. växthuseffekt, något som långsamt förändrar klimatet på jorden.
Vad kan jag göra?

Ett väsentligt sätt att minska bilismens negativa inverkan på miljö och klimat är att hålla ner förbrukningen av bränsle. Det kan göras relativt enkelt genom
  • Använda mindre och mer effektiva bilar
  • Köra sparsamt
  • Köra mindre
  • Välja miljövänligare alternativ


Läs mer

- På denna webbplats, under Avgasrening och Skötsel och tillbehör.
- Hos Naturvårdsverket, under Teknik & miljö, Trafik och transporter.
- Hos Trafikverket
- Hos Naturskyddsföreningen - sidor om trafik

Relaterat material
Det lönar sig att köra grönt
Det är lätt att spara tusenlappar varje år genom att inte välja en onödigt törstig bil och genom att köra sparsamt....

Mobilitet och miljö
Begreppet mobilitet inbegriper så mycket mer än bara bilen. Att promenera, cykla, åka skateboard, sparkcykel, inlines eller buss o......